Flaga Polski Flaga Wielkiej Brytanii zamów kurs

Regulamin

§ 1. DEFINICJE


Regulamin przewozu osób i bagażu obowiązujący w TAXI Rzeszów, zwany dalej Regulaminem -


niniejszy zbiór zasad obowiązujący w taksówkach sieci Rzeszów.


TAXI Rzeszów - Firma z siedzibą w Rzeszowie, ul. Krakowska 1, 35-011 Rzeszów, NIP 5170425706


Kierowca - licencjonowany taksówkarz, poruszający się samochodem będącym jego własnością lub

przez niego użytkowanym, prowadzący we własnym imieniu i na swoją rzecz działalność gospodarczą

w zakresie przewozu osób, współpracujący z TAXI Rzeszów na podstawie Umowy o Współpracy.


Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej


korzystająca z usług standardowych i/lub dodatkowych.


Zlecenie standardowe – usługa polegająca na przewiezieniu Klienta oraz jego bagażu z punktu

odbioru do miejsca wskazanego Kierowcy przez Klienta, przy wykorzystaniu strefy osobowej i

bagażowej zgodnie z jej przeznaczeniem bez konieczności ich powiększania, lub konieczności


wykorzystania do przewozu pojazdów specjalnych.


Pojazd specjalny – taksówka osobowa typu combi lub bus.


Zlecenie terminowe – usługa specjalna realizowana na wskazaną przez Klienta datę i godzinę.


Usługa specjalna – usługa dodatkowa lub inna niż standardowa, w tym także przewozy w

wykorzystaniem pojazdów specjalnych na zlecenie Klienta. Klient za zamówienie usługi specjalnej

zobowiązany jest do poniesienia opłat dodatkowych określonych w Cenniku Usług Dodatkowych,


zgodnie z §4 Regulaminu.


Zakupy – usługa specjalna polegająca na Zleceniu przez Klienta nabycia określonych towarów (z

wyłączeniem żywności), następująca w możliwie najbliższym sklepie lub stacji benzynowej, z


wyłączeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.


Cennik – cennik wskazany w Regulaminie zawierający informację dla Klientów w zakresie

obowiązującego wynagrodzenia za usługi standardowe oraz dodatkowe.


Strefa osobowa – strefa w taksówce obejmująca wnętrze taksówki i wszystkie miejsca siedzące

służąca wyłącznie przewożeniu osób, umożliwiająca przewiezienie bagażu podręcznego, wyłącznie


jeżeli nie ma to wpływu na bezpieczeństwo jazdy.


Strefa bagażowa – strefa w taksówce obejmująca całkowitą powierzchnię bagażnika, poza rzeczami

służącymi naprawie samochodu, służąca wyłącznie przewożeniu bagażu podręcznego, do którego

zalicza się w szczególności: walizki, plecaki, worki turystyczne, które zarówno swoją wielkością jak i

sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu.


Auto o podwyższonym standardzie – specjalnie dedykowana grupa najlepszych samochodów.


§ 2. ZAMAWIANIE USŁUG PRZEZ KLIENTA


Schemat zamówienia przez Klienta usługi standardowej lub specjalnej za pośrednictwem centrali


telefonicznej Taxi Taxi Rzeszów przedstawia się następująco:


a. zamówienie usługi przez Klienta poprzez centralę telefoniczną.


b. przyjęcie zlecenia przez centralę/ oraz wskazanie Klientowi maksymalnego szacunkowego czasu

podjechania taksówki, przy czym szacunkowy czas dojazdu nie jest czasem rzeczywistym dojazdu do


Klienta.


c. kontakt SMS do Klienta wskazujący markę, kolor oraz numer rejestracyjny taksówki realizującej


zlecenie wraz z linkiem do mapy lokalizacyjnej.


d. możliwy kontakt telefoniczny Kierowca-Klient.


Kierowca zobowiązany jest oczekiwać na Klienta w miejscu do tego przeznaczonym zgodnie z

przepisami o ruchu drogowym i przez czas maksymalny do 10 minut oraz, w przypadku realizacji

zleceń terminowych, maksymalnie do 5 minut. Po tym czasie zlecenie zostaje anulowane lub

Kierowca, na prośbę Klienta, oczekuje dalej pobierając opłatę za postój zgodnie z Cennikiem .


Zlecenia realizowane są jedynie z miejsc zapewniających swobodny dojazd, realizacja zlecenia ze

strzeżonych osiedli odbywa się wyłącznie na wyraźną prośbę Klienta, o ile wjazd na osiedle strzeżone

będzie możliwy, w innym wypadku Kierowca będzie oczekiwał w miejscu możliwie najbliższym do


wjazdu na osiedle strzeżone.


TAXI Rzeszów oraz Kierowca nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przewozu

spowodowane utrudnieniami występującymi na drodze lub siłą wyższą, przez którą należy rozumieć

zdarzenie nagłe, niemożliwe do przewidzenia w chwili przystąpienia do realizacji przewozu.


Dojazd do klienta w I strefie jest bezpłatny.


W przypadku kursu powyżej 50 km kierowca jest uprawniony do żądania od Klienta zaliczki w


kwocie 50% szacunkowej ceny kursu.


§ 3. CENNIK USŁUG DODATKOWYCH


Przewóz samochodem z większą przestrzenią osobową typu BUS - 10,00 zł plus opłata za przejazd


zgodnie z § 3 lub Ceną Gwarantowaną.


Próba odpalenia innego pojazdu (pożyczenie prądu, szarpnięcie liną) — 50,00 zł.


Dowóz paliwa (max 5 l) — 50,00 zł plus opłata za przejazd zgodnie z § 3, liczona od miejsca zakupu.


Dowóz drobnych zakupów (z wyłączeniem żywności) — 50,00 zł plus opłata za przejazd zgodnie z §


3, liczona od miejsca zakupu.


Holowanie — 50,00 zł plus opłata za przejazd zgodnie z § 3.


Odprowadzanie samochodu do wskazanego miejsca — opłata za przejazd zgodnie z § 3, plus 50%

wartości wskazania licznika dla kierowcy bez samochodu, nie mniej niż 100 zł.


Przewóz autem o podwyższonym standardzie — 10,00 zł plus opłata za przejazd zgodnie z § 3 lub


Ceną Gwarantowaną.


§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA


Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku realizacji przewozu z naruszeniem

postanowień niniejszego regulaminu. Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres:

Firmy Taxi Rzeszów lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@taxirzeszow.pl. Wszystkie

reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia


reklamacji.


Klient jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia i/lub zanieczyszczenia pojazdu.

Kierowca może żądać rekompensaty za powstałe uszczerbki w kwocie stanowiącej równowartość

poniesionej straty zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Dotyczy zarówno strefy osobowej jak i


bagażowej (np. rozlanie farby, wysypanie cementu).


Klient ma prawo przewozić bagaż wyłącznie w strefie bagażowej. Klient przewozi rzeczy na własną

odpowiedzialność. Kierowca nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewystarczającego


zabezpieczenia przewożonego bagażu.


Klient po złożeniu zamówienia zobowiązany jest skorzystać wyłącznie z usług taksówki przypisanej


do jego zlecenia.


Kierowca zobowiązany jest do posiadania terminala kart płatniczych. W przypadku braku

posiadania terminala Klient uprawniony jest do żądania wykonania od kierowcy bezpłatnego kursu

do najbliższego czynnego bankomatu w celu wypłaty gotówki niezbędnej do uregulowania ceny


kursu.


Klient zobowiązany jest do powstrzymania się w czasie przewozu od palenia papierosów lub innych

substancji, spożywania posiłków i alkoholu, jak również zachowania mogącego wpływać na

prawidłową i bezpieczną realizację przewozu. W przypadku złamania ww. zakazu kierowca jest

uprawniony do przerwania przewozu i wezwania Klienta do opuszczenia taksówki oraz uregulowania

płatności do miejsca przerwania przewozu. Spożywanie napojów lub posiłków w taksówce jest


możliwe wyłącznie za zgodą Kierowcy.


Kierowca jest uprawniony odmówić realizacji przewozu, w przypadku gdy Klient:


a. jest osobą małoletnią (poniżej 18 roku życia) i podróżuje bez pełnoletniego opiekuna,


b. znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków mających wpływ na jego


świadome postrzeganie i działanie,


c. odmawia uiszczenia zaliczki za przewóz powyżej 50 km,


d. prezentuje wobec kierowcy lub innych pasażerów postawę agresywną,


e. jego wygląd zewnętrzny może spowodować zanieczyszczenie pojazdu.


Zgodnie z prawem, Kierowca taksówki może przewozić dzieci bez fotelika. Nie stanowi on zatem


wyposażenia samochodu.


§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie znajduje zastosowanie Uchwała NR

LI/1177/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia stref cen

obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń taksówek

na terenie Miasta Rzeszowa oraz Uchwała NR XVI/307/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca

2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustalenia maksymalnych cen za

usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze


użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów.


W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Uchwałami Rady

Miejskiej Rzeszowa wskazanymi w ust. 1 pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia ww.

Uchwał, chyba że postanowienia Regulaminu pozostają korzystniejsze dla Klienta.


TAXI Rzeszów nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usług przewozu przez


kierowców, o których mowa w § 1 ust. 3)


Regulaminu obowiązuje od dnia 01.04.2023